OSNOVNI KATALOZI

EcoOne Osnovni katalozi sadrži šifarnike koji su jedinstveni na nivou cijele organizacije/preduzeća.

Omogućava definisanje opštih podataka o preduzeću kao i njegovim organizacionim jedinicama (poslovnicama i magacinima). U opšte podatke ubrajamo naziv preduzeća, lokacija, JIB/PIB, kontaktne informacije i sl.

Modul pruža mogućnost upravljanja poslovnim godinama po organizacionim jedinicama preduzeća.

U Osnovnim katalozima se definiše organizaciona struktura preduzeća koja se kasnije koristi kao podloga za definisanje rasporeda radnika. Evidencija podataka o partnerima potrebnim za računovodstvo, kao i informacije o kontakt osobama i poslovnicama partnera.

Omogućava definisanje šifarnika kategorija partnera i pridruživanje partnera u definisane kategorije.

Evidencija banaka sa kojima organizacija posluje.

Definiše valute sa njihovim međunarodnim oznakama i omogućava unos valutnog kursa na dnevnom nivou u odnosu na domaću valutu.

Omogućava definisanje hijerarhijskog šifarnika teritorije počevši od države pa do naseljenog mjesta. Sami nivoi hijerarhije su proizvoljni i zavise od potreba organizacije kao i od države za koju se definišu.

Omogućava definisanje klasa, grupa, sintetika i analitičkih konta u skladu sa važećim kontnim planom i potrebama preduzeća. Takođe, omogućeno je definisanje ponašanja konta, kao i definisanje subanalitika.

Upravljanje hijerarhijom mjesta troška za preduzeće.

MODULI