OSNOVNA SREDSTVA

EcoOne Osnovna sredstva obezbjeđuje vođenje kompletne evidencije osnovnih sredstava poslovnog subjekta na moderan i lak način u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Evidencija stalne imovine se vrši materijalno (pojedinačno, prema organizacionim jedinicama i računopolagačima) i finansijski (kontiranje). Modul pruža mogućnost upotrebe čitača za popis osnovnih sredstava ili mobilnog uređaja u svrhu efikasnijeg i pouzdanijeg procesa popisa osnovnih sredstava.

BENEFITI

 • Automatsko knjiženje rezultata popisa na kartice osnovnih sredstava
 • Automatsko knjiženje analitičkih promjena u finansije i automatski obračun amortizacije
 • Široka lepeza izvještaja, uz mogućnost naknadnog dodavanja izvještaja
 • Paralelno vođenje više različitih pomoćnih knjiga u zavisnosti od prirode podataka
 • Automatsko knjiženje u finansije, promjena po dokumentu (vrsti knjiženja), a prema definisanoj šemi knjiženja
 • Jednostavno vođenje ažurne evidencije, mogućnost greške svedena na minimum
 • Mogućnost vođenja popisa uz pomoć čitača za popis osnovnih sredstava ili mobilnog uređaja
 • Integracija modula Osnovna sredstva sa drugim modulima preko osnovnih sredstava u pripremi
 • Mogućnost analize strukture troškova koji se stvaraju po osnovu održavanja osnovnih sredstava

FUNKCIONALNOSTI

 • Jasno definisan skup lokacija unutar organizacije, sa podjelom na objekte, spratove i prostorije po kojima mogu biti raspoređena osnovna sredstva.
 • Šifarnik grupa amortizacije sa pripadajućim stopama i vijekom trajanja.
 • Definisana logička organizacija sredstava u grupe po srodnosti. Grupa mora biti vezana za konto.
 • Modul omogućava vođenje svih sredstava koja su ušla u upotrebu kao donacije. Omogućen je i unos iznosa donacije, što u praksi znači da se unutar ukupne vrijednosti jednog sredstva može odrediti i kojim procentom donacija učestvuje u toj vrijednosti.
 • Omogućava evidentiranje rezultata procjene.
 • Osnovno sredstvo iskazano preko matičnog kataloga osnovnih sredstava (kartica) treba da sadrži podatke o osnovnim sredstvima po poslovnim godinama. Evidencija osnovnih sredstava je trajna.
 • Analitika osnovnog sredstva sadrži sve analitičke pokazatelje vezane za promjene nad osnovnim sredstvom u sklopu poslovne godine čije se kartice analiziraju.
 • Jasno definisan raspored osnovnih sredstava prema raspoloživim šifarnicima lokacije, sa mogućnošću zaduživanja radnika i definisanja datuma rasporeda.
 • Nad osnovnim sredstvom može se formirati nalog za obračun na osnovu kog se izvršavaju masovne obrade kao što su otvaranje početnog stanja i obračun amortizacije. Moguće je izvršiti određenu vrstu knjiženja nad određenom amortizacionom grupom, sredstvima koja pripadaju određenom kontu, sredstvima koja su nabavljena u nekom periodu ili nad opsegom osnovnih sredstava.
 • Omogućeno je da podaci iz faktura o nabavci osnovnog sredstva završe na posebnoj lokaciji, sa preuzetim osnovnim setom podataka o sredstvu.
 • Omogućen unos odluka po kojima se postupa u slučaju provođenja određenih vrsta knjiženja.
 • Popis osnovnih sredstava obezbjeđuje popis stanja osnovnih sredstava, nakon čega se knjiženjem popisnog dokumenta popisno stanje prenosi u kartice osnovnih sredstava u skladu sa vrstom popisa.
 • Za slučaj da se radi o opremi koja sama po sebi sadrži više komponenti, neophodno je komponente raščlaniti i prikazati ih kao sastavni dio popisne liste.
 • Funkcionalnost za lakšu manipulaciju rasporedom, u slučaju da se sva zadužena sredstva sa jednog radnika prebacuju na drugog.
 • U slučaju da postoji veći broj identičnih sredstava omogućen je višestruki unos na osnovu inicijalno unijetih podataka.
 • Analitički prikaz finansijskih promjena na sredstvu u prethodnim i tekućoj poslovnoj godini.

IZVJEŠTAJI

 • Lista osnovnih sredstava
 • Lista amortizacije
 • Popisna lista osnovnih sredstava
 • Revers
 • Zaduženja radnika
 • Rekapitulacija
 • Kartica osnovnih sredstava
 • Isknjižavanje
 • Povećanje vrijednosti
 • Naljepnice za inventurne brojeve
 • Novonabavljena sredstva
 • Lista početnih stanja

MODULI